top of page

Zásady zpracování osobních údajů

Stanislav Srnka – CanarexReal se sídlem Av. Quinto Centenario, 60, portal A, 38683 Santiago del Teide, Santa Cruz de Tenerife, Španělsko NIE: Y7051572Q předkládá svým klientům informace o zpracování osobních údajů, tedy jaké jsou naše zásady pro zpracování osobních údajů, jaké osobní údaje zpracováváme, jaký je zdroj těchto údajů, za jakým účelem a po jakou dobu údaje uchováváme, komu je poskytujeme a jaká jsou Vaše práva jako subjektu těchto údajů.


JAKÉ JSOU NAŠE ZÁSADY PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • při zpracování osobních údajů postupujeme dle platných právních předpisů

 • dbáme na bezpečnost při zpracování osobních údajů a rozsah jejich zpracování omezujeme na minimum

 • se zásadami pro zpracování osobních údajů seznámíme klienta při uzavírání obchodu nebo při poskytnutí služby

 • tento dokument je volně dostupný v sídle a hlavní kanceláři naší společnosti a na našich internetových stránkách www.realspektrum.cz.


JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

 • identifikační údaje: jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo (bylo-li přiděleno), rodinný stav, včetně případné úpravy rozsahu společného jmění manželů,

 • kontaktní údaje klienta: telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa trvalého pobytu, případně jiného pobytu na území ČR, korespondenční adresa (je-li odlišná od adresy trvalého pobytu),

 • fyzická osoba podnikající - obchodní firma, odlišující dodatek, místo podnikání, IČ, daňové identifikační číslo

 • údaje zpracovávané za účelem plnění povinností vyplývajících ze zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu: místo narození, státní občanství, pohlaví, druh a číslo průkazu totožnosti, stát/orgán, který vydal průkaz totožnosti, doba platnosti průkazu totožnosti

Shora uvedené údaje jsou pro nás nezbytné pro přípravu smluvních dokumentů s našimi klienty; takovéto údaje nám tedy za tímto účelem jako náš klient poskytujete dobrovolně. V případě, že bychom tyto údaje chtěli využít k jinémuúčelu, než k činnosti vyplývající z našeho smluvního vztahu s Vámi, nebo k plnění povinností, které nám vyplývají z právních předpisů, potřebujeme ke zpracování Vašich údajů Váš souhlas.

Mimo výše uvedené údaje shromažďujeme také soubory cookie a další nástroje pro analýzu webu, které automaticky získávají informace o Vás v případě, že používáte stránky www.realspektrum.cz. Mezi tyto údaje patří např.:

 • informace o tom, který webový prohlížeč používáte

 • podrobnosti o webových stránkách, které jste si prohlédli

 • odkazy, na které jste klikli

 • apod.

Více informací o používání cookies a nástrojů pro analýzu za účelem zkvalitnění poskytování služeb na webu www.realspektrum.cz naleznete zde.


Z JAKÝCH ZDROJŮ ZÍSKÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE

 • přímo od klienta při žádosti o poskytnutí informace ohledně našich služeb nebo při jednání o zprostředkování realitního obchodu nebo při následné realizaci zprostředkování realitního obchodu,

 • z veřejných rejstříků a seznamů (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, evidence katastru nemovitostí apod.)


ZA JAKÝM ÚČELEM A PO JAKOU DOBU OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME


bez souhlasu klienta

 

 • za účelem realizace obchodního vztahu či poskytnutí služby – zpracování osobních údajů je nezbytné pro řádné plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu s klientem; za tímto účelem jsou na základě oprávněného zájmu osobní údaje klienta zaneseny do naší databáze

 • pro plnění povinností vyplývajících ze zákona (např. dle zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zák. č. 253/2008
  Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu apod.)

 • za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů

se souhlasem klienta

 

 • k dalším účelům – zejména pro marketingové účely apod.

Osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou pro realizaci obchodního vztahu či poskytnutí služby; v případě udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pak po dobu uvedenou v tomto souhlasu.


KTERÝM TŘETÍM OSOBÁM POSKYTUJEME OSOBNÍ ÚDAJE

 

 • Osobní údaje zpracováváme jako správce prostřednictvím svých zaměstnanců nebo prostřednictvím třetích osob – zpracovatelů, to vše za zajištění vysoké úrovně zabezpečení osobních údajů našich klientů.

 • Osobní údaje předáme třetím osobám rovněž za účelem ochrany našich práv a právem chráněných zájmů (např. našim spolupracujícím advokátním kancelářím). Rozsah poskytnutých osobních údajů bude v takovém případě omezen na údaje nezbytné pro úspěšné uplatnění našeho nároku.

 • Na žádost klienta poskytneme jeho osobní údaje i dalším třetím osobám, vždy však v nezbytně nutném rozsahu a pouze v souvislosti se službami, které pro naši společnost resp. pro klienta tyto třetí osoby budou zajišťovat. Jedná se např. o našeho spolupracujícího znalce za účelem vyhotovení znaleckého posudku o ceně nemovitosti nebo finančního poradce za účelem zpracování nabídky na financování koupě nemovitosti apod.


JAKÝM ZPŮSOBEM ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE

 • Osobní údaje zpracováváme a uchováváme v elektronické podobě prostřednictvím prostředků výpočetní techniky, a dále v listinné podobě.

 • Osobní údaje klientů v listinné a elektronické podobě uchováváme ve služebních prostorách naší společnosti, kam je zamezen přístup nepovolaným osobám obvyklými prostředky (zamčené dveře, osobní dohled zaměstnanců společnosti apod.). Přístup k osobním údajům je omezen pouze na zaměstnance společnosti a shora uvedené pracovatele. Všechny tyto osoby jsou vázány zákonnou nebo smluvní mlčenlivostí.

 • Přístup k osobním údajům klienta je rovněž chráněn systémem přístupových hesel a práv.


JAKÁ PRÁVA MÁTE JAKO SUBJEKTU ÚDAJŮ

 • požadovat informaci o tom, jaké osobní údaje zpracováváme

 • vyžádat si přístup k údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit

 • požadovat výmaz osobních údajů, to však pouze za podmínky, že neexistuje žádný zákonný důvod k jejich dalšímu zpracování

 • udělený souhlas odvolat nebo změnit jeho rozsah

 • uplatnit své případné námitky proti zpracování osobních údajů a to některým z následujících způsobů:

 • osobně v sídle naší společnosti nebo v hlavní kanceláři

 • telefonicky na čísle: +420 603 257 021

Se svými podněty se rovněž můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů

bottom of page